Regulamin programu lojalnościowego

„Listek herbaty”

wersja z dnia 10.05.2024


§ 1 Definicje

  1. Program – program lojalnościowy organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do klientów sieci salonów firmowych „Czas na Herbatę”, których właścicielem jest PROGRESSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu.
    2. Organizator – PROGRESSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (52-008), ul. Sosnowiecka 5, KRS 0001080458, REGON 527610437, NIP 8992984184.
    3. Salon – objęty Programem salon, zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należący do sieci sprzedaży pod marką „Czas na Herbatę”, której właścicielem jest PROGRESSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu lub należący do sieci Czas na Herbatę salon franczyzowy. Każdy Salon Czas na Herbatę może być w dowolnym momencie trwania Programu wyłączony z Programu lub włączony do Programu przez Organizatora. Lista salonów firmowych i franczyzowych Czas na Herbatę biorących udział w Promocji stanowi załącznik 1 niniejszego Regulaminu.
    4. Strona internetowa – witryna Organizatora dostępna pod adresem www.czasnaherbate.net.
    5. Sklep internetowy – platforma sprzedażowa online Organizatora, dostępna pod adresem czasnaherbate.net.
    6. Uczestnik – klient Salonu spełniający wymogi Regulaminu, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
    7. Karta programu – umożliwiająca korzystanie z Programu karta papierowa, otrzymana przez Uczestnika w ramach prowadzonego przez Organizatora programu lojalnościowego „Listek herbaty”. Karta programu uprawnia do uczestnictwa w Programie do daty ważności karty włącznie. Data ważności karty jest umieszczona na Karcie programu wydanej Uczestnikowi.
    8. Listki – punkty lojalnościowe przyznawane Uczestnikowi z tytułu dokonania zakupu określonych produktów objętych Programem w Salonach Czas na Herbatę.
    9. Kod rabatowy – umieszczony na Karcie uczestnika kod umożliwiający skorzystanie z opustu w Sklepie internetowym.
    10. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego „Listek herbaty”.

§ 2 Postanowienia ogólne

    1. Program prowadzony jest na podstawie Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
    2. Program prowadzony jest w celu promocji i marketingu działalności Organizatora.
    3. Program rozpoczyna się w dniu 10 maja 2024 roku i obowiązuje do dnia 31.12.2024 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
    4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poinformowania Uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja ta będzie ogłoszona poprzez Stronę Internetową oraz komunikaty w Salonach biorących udział w Programie, określając dokładną datę zakończenia Programu.
    5. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi przez Organizatora, za wyjątkiem programów, których regulaminy stanowią, że można je łączyć z Programem.

§ 3 Uczestnictwo w Programie

    1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Do wzięcia udziału w Programie niezbędne jest dokonanie zakupu w Salonie Czas na Herbatę.
    2. Uczestnik w momencie przystąpienia do Programu akceptuje warunki określone w Regulaminie. Uczestnicy mogą przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
    3. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
    4. Uczestnik bierze udział w programie osobiście. Wyłączona jest możliwość działania Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych z udziałem w Programie na osobę trzecią.
    5. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora.
    6. Uczestnik Programu powinien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Organizator ma prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku, gdy ten nie spełnia wymagań uczestnictwa, łamie regulamin Programu, dopuszcza się działań zabronionych prawem lub innych akcji sprzecznych z przepisami prawa w stosunku do Organizatora lub innego Uczestnika.
    7. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Uczestnik łamie zasady Regulaminu Programu, Organizator zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia dochodzenia oraz tymczasowej blokady Karty programu dla danego Uczestnika. Proces ten może skutkować albo usunięciem Uczestnika z Programu, jeśli dochodzenie potwierdzi naruszenie zasad, albo umorzeniem sprawy, jeśli naruszenia nie zostaną stwierdzone. W przypadku usunięcia z Programu, Organizator może odmówić przyznania Uczestnikowi przysługujących mu korzyści z Programu. Jeśli dochodzenie nie wykaże naruszeń, Organizator wyda decyzję o zakończeniu postępowania. Uczestnik ma prawo odwołać się od decyzji Organizatora zgodnie z procedurą składania reklamacji określoną w § 7 Regulaminu.
    8. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, decyzji Organizatora o jego wykluczeniu lub w przypadku śmierci Uczestnika. Rezygnację z Programu Uczestnik może przesłać pisemnie na adres Organizatora: PROGRESSIVE sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław, z dopiskiem: „Program Listek herbaty”.
    9. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z praw przewidzianych w Programie w okresie jego trwania, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższego tytułu wobec Organizatora.

§ 4 Zasady Programu

    1. Uczestnik bierze udział w Programie poprzez dokonanie zakupu produktów w:
        a. Salonie poprzez zarejestrowanie na Karcie programu zakupu herbaty lub kawy na wagę, w momencie jego dokonywania.
        b. Sklepie internetowym poprzez podanie Kodu rabatowego w momencie finalizacji zamówienia herbaty lub kawy na wagę.
    2. Uczestnikowi programu przysługuje:
        a. Otrzymanie opustu na zakup 50 g dowolnej kompozycji herbacianej na wagę o maksymalnej cenie sprzedaży 35 zł brutto za 100 g, za 1 zł brutto, po wcześniejszym uzyskaniu przez Uczestnika 4 (czterech) listków. Uczestnik otrzymuje 1 (jeden) Listek w chwili dokonania zakupu herbat i kaw na wagę w Salonie, za sumę równą lub przekraczającą 35 zł brutto na pojedynczym paragonie. Skorzystanie z niniejszego opustu w Salonie firmowym wymaga okazania pracownikowi Salonu Karty programu, bezpośrednio przed dokonaniem zakupu, w celu umieszczenia w przewidzianym do tego na niej miejscu, Listka w formie pieczątki. Pieczątka stanowi potwierdzanie skorzystania z niniejszego opustu.
        b. Jednorazowy opust w wysokości 15%, na zakupy całego asortymentu kaw i herbat na wagę. W celu skorzystania z opustu należy, przy następnych zakupach po przystąpieniu Uczestnika do Programu, bezpośrednio przed dokonaniem zakupu okazać pracownikowi Salonu Kartę programu. Skorzystanie z jednorazowego opustu przez Uczestnika jest możliwe wyłącznie w salonie, w którym karta została wydana i jest rejestrowane poprzez wpisanie daty realizacji zakupu rabatowego przez sprzedawcę.
        c. Stały opust w wysokości 15%, na zakupy całego asortymentu kaw i herbat na wagę w Sklepie internetowym. W celu skorzystania z opustu należy podać w Sklepie internetowym w sekcji „koszyk” Kod rabatowy podany na Karcie. Kod rabatowy można używać wielokrotnie, do daty ważności karty włącznie.
    3. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie poprzez wymianę uzyskanych Listków, skorzystania z jednorazowego opustu lub wykorzystanie Kodu rabatowego na opust, bez możliwości uzyskania ekwiwalentu pieniężnego lub dokonywania dopłat do wartości zakupu.
    4. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania innych niż wymienione w Regulaminie działania promocyjne dla Uczestników Programu. W przypadku wprowadzenia do Programu wyżej opisanych działań promocyjnych, Organizator poinformuje Uczestników o zasadach i szczegółach danej promocji za pośrednictwem wybranych środków przekazu tj. Strony Internetowej lub komunikatu w Salonach sprzedaży.

§ 5 Karta programu

    1. Karta programu jest własnością Organizatora i jest wydawana Uczestnikom Programu.
    2. Karta programu może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
    3. Karta programu, wydana Uczestnikowi, jest kartą na okaziciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika w związku dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, które weszły w posiadanie Karty programu.
    4. Karta programu może być wykorzystywana jedynie do daty ważności określonej na karcie.
    5. W przypadku utraty lub zniszczenia przez Uczestnika dotychczasowo posiadanej Karty programu, nowy egzemplarz karty nie będzie wydawany Uczestnikowi, a uzyskane Listki i inne korzyści wynikające z jej posiadania podlegają przepadkowi.


§ 7 Postępowanie reklamacyjne

    1. Uczestnik może składać reklamacje w formie pisemnej na adres Organizatora: PROGRESSIVE sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław, z dopiskiem: „Program Listek herbaty”
    2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.
    3. Złożona reklamacja rozpatrywana będzie przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, na adres podany w korespondencji. Za datę rozpatrzenia reklamacji przyjmuje się dzień nadania korespondencji pocztą.
    4. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
§ 8 Ochrona danych osobowych
    5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PROGRESSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (52-008), ul. Sosnowiecka 5, KRS 0001080458, REGON 527610437, NIP 8992984184.
    6. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w Polityce Prywatności, dostępnej w internecie pod adresem:  https://czasnaherbate.net/blog/polityka-prywatnosci/

§ 9 Postanowienia końcowe

    1. Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
    2. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Salonach firmowych oraz na Stronie internetowej. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z realizacją Programu.
    3. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów, w tym zmian technologicznych, biznesowych lub prawnych. O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Strony Internetowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w Programie, co nie ogranicza uprawnienia Organizatora do zakończenia Programu zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu oraz § 3 ust. 8 Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie stosownie do postanowienia § 3 ust. 10 niniejszego regulaminu.
    4. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce.
    5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Załącznik nr 1
Lista salonów Czas na Herbatę biorących udział w programie lojalnościowym „Listek herbaty”

Bełchatów
Olimpia
Ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów

Białystok
Jurowiecka
ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok

Białystok
Biała
ul. Miłosza 2, 15-265 Białystok

Bielsko-Biała
Gemini
ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Sfera
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Dąbrowa
Pogoria
ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa

Elbląg
Ogrody
Il. Pułkownika Dąbka 152, 82-300 Elbląg

Gdańsk
Auchan
ul. Szczęśliwa 3, 80-176 Gdańsk

Gdańsk
Alfa
ul. Kołobrzeska 41c, 80-391 Gdańsk

Gdynia
Klif
al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia

Gdynia
Riviera
ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia

Gorzów
Askana
al. Konstytucji 3-go maja 102, 66-400 Gorzów

Grudziądz
Galeria Grudziądzka
ul. Konarskiego 45, 86-300 Grudziądz

Jelenia Góra
Sudecka
al. Jana Pawła II 51 , 58-506 Jelenia Góra

Kalisz
Amber
ul. Górnośląska 82, 62-800 Kalisz

Kalisz
Tęcza
ul. 3 Maja 1, 62-800 Kalisz

Katowice
Libero
ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice

Kielce
Korona
ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce

Kielce
Echo
ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce

Koszalin
Forum
ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin

Koszalin
Emka
ul. Jana Pawła II 20, 75-752 Koszalin

Kraków
Serenada
ul. Bora Komorowskiego 41, 31-416 Kraków

Kraków
Bonarka
ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków

Kraków
Krakowska
ul. Pawia 5, 31-154 Kraków

Kraków
Galeria Kazimierz
ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków

Kłodzko
Twierdza
ul. Noworudzka 2, 57-300 Kłodzko

Leszno
Galeria Leszno
al. Aleje Konstytucji 3 Maja 12, 64-100 Leszno

Lubin
Cuprum Arena
ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin

Lublin
Vivo
al. Lubelskiej 2, 20-108 Lublin

Mielec
Navigator
ul. Powstańców Warszawy 4, 39-300 Mielec

Olsztyn
Warmińska
ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn

Olsztyn
Aura
ul. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn

Opole
Solaris
pl. Kopernika 16, 45-040 Opole

Opole
Karolinka
ul. Wrocławska 154, 45-835 Opole

Ostrów
Ostrovia
ul. Kaliska 120, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Piotrków Trybunalski
Focus
ul Słowackiego 123, 97-300 Piotrków

Piła
Vivo
ul. 14-go Lutego 26, 64-920 Piła

Poznań
Plaza
ul. Drużbickiego 3, 61-693 Poznań

Poznań
Posnania
ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań

Płock
Wisła
ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock

Rumia
Rumia
ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia

Stalowa Wola
Vivo
ul. Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola

Suwałki
Plaza
ul. Generała Józefa Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki

Szczecin
Galaxy
al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin

Szczecin
Gryf
ul. Wiosenna 32, 70-807 Szczecin

Tarnów
Gemini
ul. Nowodąbrowska 127, 33-100 Tarnów

Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów
ul. Warszawska 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tychy
Gemini
ul. Towarowa 2C, 43-100 Tychy

Warszawa
Młociny
ul. Zgrupowania AK Kampinos 15, 01-943 Warszawa

Warszawa
Północna
ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa

Warszawa
Sadyba Best Mall
ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa

Warszawa
Galeria Mokotów
ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa

Warszawa
Centrum Ursynów
ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa

Warszawa
Reduta
al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa

Warszawa
Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Warszawa
Arkadia
al. Jana Pawla II 82, 00-175 Warszawa

Warszawa
Wola Park Poziom 1
ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

Warszawa
Wola Park Poziom 0
ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

Wrocław
Tesco
ul. Czekoladowa 9, 55-075 Bielany Wrocławskie

Wrocław
Dominikańska
pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław

Wrocław
Pasaż Grunwaldzki
pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław

Wrocław
Auchan
ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce

Wrocław
Borek
ul. Hallera 52, 50-984 Wrocław

Zabrze
Platan
pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze

Zielona Góra
Focus
ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra

Łódź
Tulipan
ul. Piłsudskiego 94 , 92-202 Łódź

Łódź
Manufaktura
ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź

Inowrocław
Czas na Herbatę
ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław

Toruń
Czas na Herbatę
ul. Władysława Broniewskiego 90, 87-100 Toruń

Toruń
Czas na Herbatę
ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń

Toruń
Czas na Herbatę
ul. Olsztyńska 8, 87-100 Toruń

Bydgoszcz
Czas na Herbatę
ul. Kruszwicka 1, 85-110 Bydgoszcz

Marki
Czas na Herbatę
ul. Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki

Warszawa
Czas na Herbatę
ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa

Siedlce
Czas na Herbatę
ul. Józefa Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce

Lublin
Czas na Herbatę
Aleja Spółdzielczości Pracy 88, 20-147 Lublin

Zamość
Czas na Herbatę
ul. Przemysłowa 10, 22-400 Zamość

Lublin
Czas na Herbatę
ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin

Warszawa
Czas na Herbatę
ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa

Wołomin
Czas na Herbatę
ul. Geodetów 2, 05-200 Wołomin

Warszawa
Czas na Herbatę
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

Pruszków
Czas na Herbatę
ul. Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków

Ząbki
Czas na Herbatę
ul. Powstańców 23, 05-091 Ząbki

Warszawa
Czas na Herbatę
ul. Kazimierza Szpotańskiego 4, 04-760 Warszawa

Piaseczno
Czas na Herbatę
ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

Warszawa
Czas na Herbatę
ul. Połczyńska 4, 01-258 Warszawa

Warszawa
Czas na Herbatę
ul. Sławoja-Składkowskiego 4 lok.R32, 02-497 Warszawa

Warszawa
Czas na Herbatę
ul. Powstańców Śląskich 126 lok. 14, 01-466 Warszawa