1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: "art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu. koszt zwrotu pokrywa Kupujący.

  4. Zwroty należy wysyłać na adres Sklepu - PROGRESSIVE, Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław, po uprzednim powiadomieniu na mail: biuro@czasnaherbate.net.

  5. Zwracany produkt należy dostarczyć do Sklepu wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem - ZWROT TOWARU

  6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwracamy konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z Art. 32 Ustawy o prawach konsumenta.