REGULAMIN PROGRAMU KARTY STAŁEGO KLIENTA

I DEFINICJE
1. Regulamin - niniejszy Regulamin Programu Karty Stałego Klienta określający warunki i zasady Programu, w tym również warunki i zasady korzystania z przysługujących rabatów oraz przebiegu postępowania reklamacyjnego;
2. Program – program lojalnościowy dla klientów sieci sklepów Czas na Herbatę, którego zasady określa Regulamin;
3. Organizator - PROGRESSIVE sp z o. . z siedzibą przy ul. Sosnowiecka 5, we Wrocławiu (kod pocztowy: 52-008), NIP 8992984184, REGON 527610437;
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
5. Karta Stałego Klienta – Karta Stałego Klienta Czas na Herbatę uprawniająca Uczestnika do korzystania z należnych mu Rabatów;
6. Sklepy Czas na Herbatę - Salony firmowe marki Czas na Herbatę na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz wybrane sklepy franczyzowe marki Czas na Herbatę. Aktualna lista honorujących Karty Stałego Klienta Sklepów Czas na Herbatę znajduje się na stronie internetowej: www.czasnaherbate.net;
7. Przywileje - świadczenia wskazane w Regulaminie przyznawane Uczestnikom z tytułu udziału w Programie;
8. Rabat - 10% rabatu na herbaty; 5% rabatu na pozostały asortyment Czas na Herbatę na zakupy dokonane w Sklepach Czas na Herbatę;
9. Formularz przystąpienia – Formularz Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta służący do rejestracji w Programie, dostępny w wersji papierowej w Sklepach Czas na Herbatę lub w wersji elektronicznej na stronie www.czasnaherbate.net (w przypadku wprowadzenia takiej możliwości).

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu Karty Stałego Klienta Czas na Herbatę („Program”), jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta Czas na Herbatę („Karty Stałego Klienta”).
2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest PROGRESSIVE sp z o.o.
z siedzibą przy ul. Sosnowiecka 5, we Wrocławiu (kod pocztowy: 52-008), NIP 8992984184, REGON 527610437
3. Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Organizatora w Sklepach Czas na Herbatę. Aktualna lista honorujących Karty Stałego Klienta Sklepów Czas na Herbatę znajduje się na stronie internetowej: www.czasnaherbate.net
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.czasnaherbate.net oraz w Sklepach Czas na Herbatę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

III WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA CZAS NA HERBATĘ
1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,
b) Klient dokonał jednorazowego zakupu towarów Czas na Herbatę w łącznej wysokości minimum 50,00 złotych w Sklepie Czas na Herbatę, chyba, że w ramach akcji promocyjnej Organizator postanowi inaczej i umieści odpowiednią informację w regulaminie danej akcji promocyjnej,
c) Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin,
d) Klient wypełnił w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy w Sklepie Czas na Herbatę oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem
w Programie oraz wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych, tj. informacji o promocjach, produktach i akcjach marki Czas na Herbatę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail, w tym również  na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

IV PRZYWILEJE
1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów towarów Czas na Herbatę w jednym ze Sklepów Czas na Herbatę po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. III.1 powyżej.
2. Uczestnictwo w Programie zapewnia Uczestnikowi Przywileje wskazane poniżej w Regulaminie.
3. W ramach Przywilejów Uczestnikowi za okazaniem Karty Stałego Klienta przysługuje Rabat. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
4. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
5. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów Czas na Herbatę. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów Czas na Herbatę w Sklepach Czas na Herbatę, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
6. W celu naliczenia Rabatu należy okazać kasjerowi Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.
7. W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z ustawy prawa konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przy zakupie którego klient skorzystał z Karty Stałego Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.
8. Uczestnik jest uprawniony także do udziału w akcjach specjalnych, w tym specjalnych promocjach, przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.
9. Uczestnictwo w Programie obejmuje ponadto przekazywanie Uczestnikowi informacji o promocjach, ofertach, produktach marki Czas na Herbatę, w tym ofertach specjalnych, a także o wydarzeniach i akcjach marketingowych organizowanych przez markę Czas na Herbatę. Uczestnik będzie otrzymywał wskazane informacje za pomocą podanego przez niego sposobu komunikacji.
10. Przesyłanie informacji handlowych, w tym o promocjach, ofertach, produktach, a także o wydarzeniach i akcjach organizowanych przez markę Czas na Herbatę na podany adres e-mail, wymaga zgody Uczestnika zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Używanie przez markę Czas na Herbatę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputera, telefonu lub innych urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem podanego adresu e-mail, wymaga zgody Uczestnika zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
12. Przesyłanie Uczestnikowi jakichkolwiek informacji handlowych oraz informacji wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego na podany adres e-mail może nastąpić, jeżeli Uczestnik wyraził obie zgody, o których mowa w punkcie 10. i punkcie 11. wyżej, co do podanego sposobu komunikacji.
13. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych lub kontaktowych podanych w Formularzu Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta.

V DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest PROGRESSIVE sp z o.o.
z siedzibą przy ul. Sosnowiecka 5, we Wrocławiu (kod pocztowy: 52-008), NIP 8992984184, REGON 527610437
2. Z Administratorem można się kontaktować:
a) listownie, na adres: PROGRESSIVE sp z o.o., ul. Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław;
b) mailowo, na adres: stalyklient@herbata.net.
3. Dane osobowe Uczestnika Programu, podane w Formularzu Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta i wynikające z jego działań w Programie, przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celach prowadzenia i realizacji Programu Karty Stałego Klienta, tj. w celach:
a) przyznania Rabatów;
b) rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji Uczestnika;
c) marketingowych, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach marki Czas na Herbatę, w tym ofertach specjalnie wybranych dla Uczestnika (w tym dostępnych tylko dla Uczestników Programu) poprzez np. e-mail, newsletter.
4. Dane osobowe Uczestnika, podane w Formularzu Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta i wynikające z jego działań w Programie, mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów marki Czas na Herbatę na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu:
a) ustalenia, dochodzenia i obrony przeciwko roszczeniom Uczestnika z tytułu uczestnictwa w Programie (np. z tytułu Rabatu) lub działań Programu;
b) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne marki Czas na Herbatę, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub sieci marki Czas na Herbatę, prace rozwojowe w systemach informatycznych marki Czas na Herbatę;
c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
d) wsparcia obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Uczestników.
5. Dane osobowe Uczestnika Programu przekazywane są dobrowolnie, choć mogą być niezbędne do realizacji wszystkich lub niektórych uprawnień z tytułu Programu. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może nastąpić wyłącznie, jeżeli Uczestnik się na to zgodzi i według uznania Uczestnika.
Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych lub niewyrażenie którejkolwiek ze zgód określonych w Formularzu Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta nie powoduje dla Uczestnika żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:
a) skorzystania z Przywilejów Programu (Rabatu);
b) otrzymania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych (w tym dostępnych tylko dla Uczestników Programu) poprzez np. e-mail, newsletter;
c) realizacji innych uprawnień wynikających z Programu, np. reklamacji.
6. Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być udostępnione przez PROGRESSIVE:
a) pracownikom i współpracownikom PROGRESSIVE, którzy muszą mieć dostęp do danych Uczestników, aby móc wykonywać zobowiązania PROGRESSIVE wynikające z Programu;
b) podmiotom przetwarzającym w imieniu PROGRESSIVE dane osobowe Uczestnika i uczestniczącym w wykonywaniu Programu, tj.:
(i) podwykonawcom wspierającym PROGRESSIVE w prowadzeniu i realizacji Programu, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Uczestników lub prowadzącym Sklepy Czas na Herbatę;
(ii)agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów marki Czas na Herbatę lub organizacji akcji marketingowych;
(iii) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne PROGRESSIVE lub udostępniającym PROGRESSIVE narzędzia teleinformatyczne;
(iv) podmiotom świadczącym PROGRESSIVE usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
(v) agencjom badawczym działającym na zlecenie PROGRESSIVE;
c) innym administratorom będącym: (i) agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji marketingowych lub przy prowadzeniu i obsłudze Programu, w tym prowadzeniu Sklepów Czas na Herbatę – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń; (ii) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.
7. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie (tj. do czasu rezygnacji przez Uczestnika z Programu, wykluczenia Uczestnika z Programu, zakończenia Programu). Po upływie wskazanego wyżej okresu dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane przez Administratora przez czas, w którym Uczestnik może dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie (np. z tytułu rabatu) lub działań Programu, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od momentu ustania uczestnictwa w Programie lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie tych roszczeń.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania:
a) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne;
b) usunięcia danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) przeniesienia danych osobowych;
e) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.
9. Uczestnik Programu może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażoną w Formularzu Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta bez podawania przyczyn.
10. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Uczestnik Programu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
a) gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub
b) w dowolnym momencie, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego (tj. wobec przekazywania Uczestnikowi informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach), przy czym po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.
13. Uczestnik może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-12 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
14. Uczestnik może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-10 i 12 wyżej, poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
a) Pracownikowi Salonu;
b) mailowo, na adres: stalyklient@herbata.net;
c) korespondencyjnie, na adres: PROGRESSIVE sp z o.o., ul. Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław.
15. Administrator ma obowiązek udzielenia Uczestnikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-10 i 12 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Uczestnika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
16. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Uczestnika, o których mowa w punkcie 8-10 i 12 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Uczestnika o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
17. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Uczestnika, w związku ze zgłoszeniem żądania, może poprosić Uczestnika o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
18. Administrator udziela informacji, o których mowa w punkcie 15-17 wyżej, na piśmie, według wyboru Administratora:
a) listem poleconym na podany przez Uczestnika adres pocztowy;
b) drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail;
za wyjątkiem przypadków gdy:
(i) Uczestnik przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie – wówczas Administrator przekazuje informacje na podany przez Uczestnika adres e-mail;
(ii) Uczestnik zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas Administrator udziela informacji ustnie.
19. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Uczestnika, o których mowa w punkcie 8-10 i 12 wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo, b)odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
20. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika, których dokonał w wykonaniu żądania Uczestnika, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Uczestnika. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
21. Na żądanie Uczestnika Administrator informuje Uczestnika o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić Administratorowi.

VI CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU
1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.herbata.net. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.czasnaherbate.net
2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji
w Sklepie Czas na Herbatę lub wysyłając oświadczenie na adres siedziby Organizatora.
3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. V Regulaminu.

VII REKLAMACJE
1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: staluklient@herbata.net lub w formie pisemnej na adres: PROGRESSIVEsp z o.o., ul. Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław.
3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku
z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno Sklepach Czas na Herbatę oraz na stronie internetowej: www.czasnaherbate.net. Zmieniony Regulamin nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta. Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.czasnaherbate.net.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018.